Złota Odznaka

zlota

Złota Odznaka 2019


Warszawa , 01.09.2018 r.


REGULAMIN ODZNAKI
PAŁACU MŁODZIEŻY w WARSZAWIE


I. PRZEPISY OGÓLNE

1) Odznaka Pałacu Młodzieży jest zdobywana od 1958 roku, kiedy to pierwszy dyrektor Pałacu Młodzieży Jerzy Berek opracował jej koncepcję i wprowadził to zadanie do realizacji.
2) Pałac Młodzieży przyznaje trzy rodzaje odznak:
    a) Małą Odznakę Pałacu Młodzieży,
    b) Złotą Odznakę Pałacu Młodzieży,
    c) Honorową Odznakę Pałacu Młodzieży.

II. ZASADY ZDOBYWANIA MAŁEJ ODZNAKI PAŁACU MŁODZIEŻY

1) Do zdobywania Małej Odznaki mogą przystąpić uczestnicy Pałacu Młodzieży, którzy są w wieku 10 – 14 lat i mają co najmniej dwuletni „staż pałacowy”.
2) Do przyznania Małej Odznaki Pałacu Młodzieży uczestnika zgłasza instruktor z jego pracowni macierzystej na specjalnym formularzu składanym w sekretariacie Odznaki w terminie od 1.X do 31.XII.
3) Kandydat do Małej Odznaki Pałacu Młodzieży musi spełniać następujące warunki:
   a) Z minimum 80% frekwencją uczestniczyć w zajęciach w pracowni macierzystej,
   b) uczestniczy w co najmniej 2 imprezach organizowanych przez pracownię macierzystą w ciągu roku szkolnego,
   c) wyróżniać się aktywnością podczas zajęć (np. pełnienie funkcji dyżurnego),
   d) mieć osiągnięcia z zakresu działalności edukacyjnej pracowni macierzystej (reprezentowanie pracowni w konkursach o zasięgu pałacowym, warszawskim, mazowieckim, ogólnopolskim, międzynarodowym).
4) Kandydatów po analizie wniosków wstępnie weryfikuje Komisja Odznaki Pałacu Młodzieży.
5) Po weryfikacji wybrani uczestnicy zapraszani są na posiedzenie Komisji w celu zatwierdzenia projektu –zadania dla kandydatów.
6) Zdobycie Małej Odznaki Pałacu Młodzieży wpisuje się do Złotej Księgi Odznaki, a uroczyste wręczenie Odznaki odbywa się podczas Dnia Młodych Talentów.

III. ZASADY ZDOBYWANIA ZŁOTEJ ODZNAKI PAŁACU MŁODZIEŻY

1) Do zdobywania Złotej Odznaki mogą przystąpić uczestnicy Pałacu Młodzieży, którzy ukończyli 13 lat i mają co najmniej trzyletni „staż pałacowy” .
2) Do przyznania Złotej Odznaki Pałacu uczestnika zgłasza instruktor z jego pracowni macierzystej na specjalnym formularzu składanym w sekretariacie Odznaki w terminie od 1. X do 31.XII
3) Kandydat do Złotej Odznaki musi spełniać następujące warunki:
   a) z minimum 80% frekwencją uczestniczyć w zajęciach w pracowni macierzystej,
   b) wziąć udział w organizacji i uczestniczyć co najmniej 4 imprezach o zasięgu pałacowym w ciągu dwóch lat,
   c) wyróżniać się aktywnością podczas zajęć (obowiązkowo pełnienie funkcji asystenta instruktora),
   d) wykazać się inicjatywą w proponowaniu instruktorowi ciekawych tematów, rozwiązań, imprez i wspólnie omawiać możliwości ich realizacji,
   e) mieć osiągnięcia z zakresu działalności edukacyjnej pracowni macierzystej (reprezentowanie pracowni w konkursach o zasięgu pałacowym, warszawskim, mazowieckim, ogólnopolskim, międzynarodowym).
4) Kandydatów po analizie wniosków, wstępnie weryfikuje Komisja Odznaki Pałacu.
5) Komisja Złotej Odznaki po rozmowie zatwierdza projekt –zadanie dla kandydatów.
6) Od stycznia do grudnia kandydaci realizują projekty na rzecz społeczności Pałacu Młodzieży oraz biorą udział w warsztatach prowadzonych w ramach wolontariatu przez Złotych Odznakowiczów. Warsztaty związane są z działalnością edukacyjną Pałacu Młodzieży.
7) Kandydaci do Złotej Odznaki Pałacu Młodzieży prezentują efekty swojej pracy przed Komisją Odznaki. Prezentacja ma charakter otwarty.
8) Po spełnieniu wszystkich kryteriów, oraz na podstawie prezentacji Komisja przyznaje Złotą Odznakę Pałacu Młodzieży.
9) Zdobycie Złotej Odznaki Pałacu Młodzieży wpisuje się do Złotej Księgi Odznaki, a uroczyste wręczenie Odznaki odbywa się podczas Święta Pałacu.

IV. ODZNAKA HONOROWA

1) Odznakę Honorową przyznaje Komisja Odznaki Pałacu Młodzieży.
2) O przyznanie Honorowej Odznaki Pałacu Młodzieży może wnioskować:
   a) Dyrektor Pałacu Młodzieży,
   b) Komisja Odznaki Pałacu Młodzieży,
   c) Komisja pracowni Pałacu Młodzieży,
   d) Rada Pedagogiczna,
   e) Rada Rodziców.
3) Wniosek może dotyczyć:
   a) osób spoza Pałacu , które swoją pracą przyczyniły się do rozwoju placówki,
   b) pracowników, którzy mają szczególne zasługi dla Pałacu Młodzieży.
4) Honorowa Odznaka Pałacu Młodzieży jest wręczana uroczyście.
5) Uzyskanie Honorowej Odznaki Pałacu Młodzieży wpisuje się do Złotej Księgi Odznaki, a uroczyste wręczenie Odznaki odbywa się podczas Święta Pałacu.

V. UPRAWNIENIA POSIADACZY ZŁOTEJ ODZNAKI PAŁACU MŁODZIEŻY

1) Złota Odznaka Pałacu Młodzieży daje uprawnienia Honorowego Wychowanka Pałacu Młodzieży.
2) Honorowy Wychowanek Pałacu Młodzieży ma prawo do:
   a) wstępu na imprezy pałacowe i pracowniane po uzgodnieniu z organizatorem,
   b) wspierania swoimi pomysłami i umiejętnościami działalności Klubu Złotej Odznaki,
   c) 100% zniżki na korzystanie z portu w Pieczarkach, zniżka przysługuje wyłącznie na podstawie legitymacji Złotej Odznaki
   d) pierwszeństwa w ubieganiu się o funkcję asystenta lub instruktora społecznego,
   e) uczestnictwa w zajęciach, spotkaniach lub warsztatach organizowanych dla Złotych Odznakowiczów przez Komisję Złotej Odznaki i Dyrekcję Pałacu Młodzieży.
3) Posiadacz Złotej Odznaki ma prawo nosić oficjalny znaczek Złotej Odznaki.
4) Posiadacz Złotej Odznaki ma obowiązek przestrzegania regulaminów Pałacu Młodzieży i Ośrodka w Pieczarkach.

VI. KOMISJA ODZNAKI PAŁACU MŁODZIEŻY

1) Komisję Odznaki powołuje na rok szkolny Dyrektor Pałacu Młodzieży.
2) W skład 6 - 8 osobowej Komisji wchodzą:
   a) Dyrektor Pałacu Młodzieży,
   b) sekretarz - etatowy pracownik Pałacu Młodzieży, będący pełnoprawnym członkiem Komisji,
   c) 4 - 6 członków mających Złotą Odznakę.
3) Komisja czuwa nad prawidłowością realizacji zasad niniejszego regulaminu.
4) Posiedzenia Komisji są protokołowane.

VII. ZMIANY W REGULAMINIE

1) Prawo do wystąpienia z wnioskiem o zmiany w Regulaminie Odznaki Pałacu Młodzieży przysługuje członkom Komisji Odznaki i członkom Rady Pedagogicznej Pałacu Młodzieży.
2) Tryb postępowania:
   a) złożenie do sekretariatu Odznaki Pałacu Młodzieży propozycji zmian w Regulaminie na piśmie,
   b) rozpatrzenie wniosku przez Komisję Odznaki Pałacu Młodzieży,
   c) wstępne akceptowanie przez Komisję Odznaki Pałacu Młodzieży zmian zwykłą większością głosów.
3) Zmiany zatwierdza i wprowadza do realizacji Dyrektor Pałacu Młodzieży.
4) Informacja o zmianach w Regulaminie Odznaki Pałacu Młodzieży jest przekazywana Radzie Pedagogicznej.

Dyrektor Pałacu Młodzieży Warszawie

Urszula Wacowska